Δοκιμές σταθερότητας (stability tests)

Φορέας: APIGAIA Α.Ε.

Διάρκεια: Μ18 –Μ35

Παραδοτέα:

Π16.1 Έκθεση με τις προδιαγραφές χρόνου ζωής, συνθηκών αποθήκευσης και μεταφοράς και υλικών συσκευασίας για τα τελικά προϊόντα ή Διάρκεια ζωής τελικών προϊόντων. Συνθήκες αποθήκευσης και μεταφοράς τελικών προϊόντων. Προδιαγραφές υλικών συσκευασίας τελικών προϊόντων.

Αναλυτική περιγράφη

Περιλαμβάνει πειράματα επιταχυνόμενης γήρανσης όπου τα προϊόντα αποθηκεύονται σε διαφορετικές θερμοκρασίες 4, 25, 45 °C και παρακολουθούνται οι δείκτες που σχετίζονται με την ποιότητα του προϊόντος (χρώμα, υφή, γεύση, βιοδραστικά συστατικά). Από τα αποτελέσματα των δοκιμών καθορίζεται ο  χρόνος ζωής του προϊόντος (shelf life) οι συνθήκες  συσκευασίας, αποθήκευσης και διακίνησης προϊόντος.