Έρευνα σχετικά με τη βιωσιμότητα των επιλεχθέντων φυτών και εν συνέχεια γεωγραφικών περιοχών με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια

Φορέας: ΙΝΑΔΕ – ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διάρκεια: Μ1 – Μ27

Παραδοτέα:

Π8.1 Χάρτης με γεωγραφικά σημεία και σχετική τεκμηρίωση

Π8.2 Εδαφοτεχνικά, γεωγραφικά  και οικονομοτεχνικά χαρακτηριστικά υποψήφιας περιοχής

Π8.3 Κατάλογος οικονομοτεχνικών δεικτών και δείκτες βιωσιμότητας επένδυσης

Π8.4 Μελέτη εφαρμογής σε βιομηχανική κλίμακα παραγωγής αιθέριων ελαίων από τα εν λόγω φυτά της ελληνικής υπαίθρου σε τρία κατ ελάχιστον επιλεγέντα σημεία της ηπειρωτικής ή νησιωτικής χώρας

Αναλυτική περιγράφη

Θα πραγματοποιηθεί έρευνα της ελληνικής και παγκόσμιας αγοράς των υπό μελέτη ΦΑΦ της ΕΕ#4 και 7 με γεωγραφικά και οικονομικά κριτήρια. Θα γίνει έρευνα σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την εμφάνιση των ποικιλιών αυτών ή/και συναφών σε ευρώπη, Θα μελετηθούν οι περιοχές εμφάνισης από πλευράς γεωγραφικής, γεωλογικής, εδαφολογικής και τοπογραφικής. Θα μελετηθεί επίσης η δυνατότητα οικονομικής βιωσιμότητας επέκτασης των γηγενών ποικιλιών στην περιφέρεια.

Θα ερευνηθούν και μελετηθούν περιοχές στην χώρα με παρόμοια γεωγραφικά, τοπογραφικά, γεωλογικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά κατάλληλα για μεταφύτευση και ανάπτυξη των εν λόγω ποικιλιών.

Θα ερευνηθεί και μελετηθεί περαιτέρω η βιβλιογραφία και θα γίνουν πειραματικά οικονομικά μοντέλα μέτρησης της βαρύτητας του παράγοντα ‘’γηγενές φυτό’’ στο τελικό παραγόμενο προϊόν σε σχέση με άλλες οικονομοτεχνικές παραμέτρους.