Βελτιστοποίηση της παραγόμενης Υδροξυτυροσόλης μέσω της βελτιστοποίησης της μεταβολικής ροής ή/και της παραγωγικής διαδικασίας

Φορέας: ΕΒΒΕ – ΤΕΙΚ(ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ)

Διάρκεια: Μ1 –Μ16

Παραδοτέα:

Π2.1 Τεχνική αναφορά με τις αναλύσεις των συνθηκών βελτιστοποίησης της παραγωγής ΗΤ με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Αναλυτική περιγραφή

Αν και από τα αποτελέσματα της έρευνας μας [2] έχει δειχθεί ότι το στέλεχος μας είναι σε θέση να παράγει 154 mgr/L Υδροξυτυροσόλης, θέλουμε να αυξήσουμε σημαντικά την ικανότητα του συστήματος ως προς την παραγωγή Υδροξυτυροσόλης. Για τον σκοπό αυτό, θα γίνουν βελτιώσεις στο μονοπάτι μεταβολικής ροής από την γλυκόζη προς την Υδροξυτυροσόλη χρησιμοποιώντας εναλλακτικές πηγές γονιδίων. Επιπρόσθετα θα δοκιμαστεί η βελτιστοποίηση του συστήματος παραγωγής δια μέσου της χρήσης βιοαντιδραστήρα μικρού ή μεγάλου όγκου. Με τον τρόπο αυτό παραγωγής της ΗΤ σε απόλυτα ελεγχόμενες συνθήκες μέσα σε βιοαντιδραστήρες μικρής ή μεγάλης ογκομετρικής κλίμακας η απόδοση του συστήματος δύναται και να ξεπεράσει στην παραγωγή τα 154 mg/L ΗΤ σε 48 ώρες καλλιέργειας (3). Ακολουθώντας την παραπάνω μεθοδολογία, θα γίνει η τμηματική καλλιέργεια 1.000 Lθρεπτικού διαλύματος ανάπτυξης του τροποποιημένου στέλεχος E. coliώστε να είναι δυνατή η παραγωγή της HT που απαιτείται από το έργο με τον μικρότερο δυνατό κόστος. Για τον σκοπό αυτό, θα γίνουν μικροβελτιώσεις στο μονοπάτι μεταβολικής ροής από την γλυκόζη προς την Υδροξυτυροσόλη χρησιμοποιώντας εναλλακτικές πηγές γονιδίων. Επιπρόσθετα, θα δοκιμασθεί η βελτιστοποίησηστο σύστημα παραγωγής για την αύξηση της τελικής απόδοσης σε ΗΤδια μέσου της χρήσης βιοαντιδραστήρα μεγάλου όγκου (3).